• onze algemene voorwaarden
 • ook als pdf

Algemene voorwaarden

  Artikel 1:   Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die een opdrachtgever, hierna te noemen ďcliŽntĒ, verstrekt aan Advocatenkantoor Peelen, de bestuurders en werknemers van Advocatenkantoor Peelen

  Artikel 2:    Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn vertrekt, aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Peelen, gevestigd te CuraÁao. Niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn alle personen die in, voor of namens Advocatenkantoor Peelen werkzaam zijn of waren, zulks in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BWNA. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de cliŽnt.

  Artikel 3:  Iedere aansprakelijkheid van Advocaten Peelen is beperkt tot hoogstens het bedrag van de betaalde factuur (facturen) van de desbetreffende cliŽnt voor de desbetreffende zaak.

  Artikel 4:  Bij de uitvoering van opdrachten is Advocatenkantoor Peelen bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden waarbij bij de selectie daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht genomen wordt. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.

  Artikel 5:  Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Peelen, zal cliŽnt na een daartoe strekkende verzoek Advocatenkantoor Peelen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliŽnt verleende diensten.

  Artikel 6:  In ieder geval een jaar na het moment waarop (redelijkerwijs) bekendheid ontstond met eventueel vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden jegens Advocatenkantoor Peelen in verband met verleende diensten uit welken hoofde ook, vervallen deze.

  Artikel 7:  Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd op basis van het door Advocatenkantoor Peelen gehanteerde uurtarief. Advocatenkantoor Peelen is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

  Artikel 8:   Advocatenkantoor Peelen is gerechtigd de aan cliŽnt in rekening te brengen honoraria te vermeerderen met zes procent kantoorkosten ter dekking van gemaakte telefoon-, fax-, computer-, kopieer en overige kantoorkosten te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting. Bankkosten komen voor rekening van cliŽnt.

  Artikel 9:   Betalingen aan Advocatenkantoor Peelen dienen uiterlijk binnen tien kalenderdagen na factuurdatum te geschieden. Advocatenkantoor Peelen is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van 1,5% vertragingsrente per maand. Voor rekening van cliŽnt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het te innen bedrag.

  Artikel 10:   Advocatenkantoor Peelen zorgt er voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op een separate Derdenrekening. Over deze gelden zal geen rentevergoeding worden uitgekeerd. Advocatenkantoor Peelen behoudt zich het recht voor ontvangen gelden te verrekenen met uitstaande declaraties.

  Artikel 11:   Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die in, voor of namens Advocatenkantoor Peelen werkzaam zijn of waren.

  Artikel 12:   De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Peelen en cliŽnt is bij uitsluiting van ieder ander recht onderworpen aan CuraÁaos (voorheen: Nederlands Antilliaans) recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van CuraÁao.

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg CuraÁao op 31 juli 2015.